ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinær generalforsamlig d.06.05.17.

3 punkter til 2. afstemning.

Der var 9 fremmødte stemmeberettiget.

Pkt. 1. Kontingentfrist flyttes til d.01.03

Vedtaget.

Pkt. 2. Det skal være op til bestyrelsen at bestemme om klubhuset skal være delvis lukket fra d.01.11 til d. 15.03.

Vedtaget.

Pkt. 3. der skal være stemmeret til både A og B medlemmer.

Vedtaget. 

Ekstraordinær generalforsamling 11 oktober 2014

Dagsorden: Forslag til vedtægtsændringer til 2. behandling:

Frist for kontingent indbetaling: 1. marts

Dato for generalforsamling: første mandag i februar

Klubbens sæson går fra 01 01 til 31 12

Alle 3 forslag vedtaget, og dermed endelig vedtaget.

Ekstraordinær generalforsamling 3. maj 2014

Dagsorden: Forslag til vedtægtsændringer til 1. behandling:

Frist for kontingent indbetaling: 1. marts

Dato for generalforsamling: første mandag i februar

Klubbens sæson går fra 01 01 til 31 12

Alle 3 forslag vedtaget ved 1. behandling      

Ekstraordinær generalforsamling 5. maj 2012

Ans Sejlklub

Dagsorden:

Valg af dirigent

Vedtægtsændringsforslag:

Til 2. behandling punktvis:

§ 5 tilføjes:

Klubben hæfter alene med den til enhver tid værende formue. Klubbens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser.

Formanden repræsenterer klubben udadtil og er i retsforhold berettiget til at optræde på klubbens vegne. Næstformanden overtager formandens funktioner, når han/hun har forfald.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til klubbens konti og midler til kassereren eller andet medlem.

I alle sager, der angår låneoptagelse, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, skal sagen fremlægges og godkendes af generalforsamlingen, og i sådanne tilfælde tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Nyt forslag til første behandling:

§ 6 følgende ændres til:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside.

(sætningen: samt bekendtgørelse i dagblade eller i et af klubben udsendt klubblad.    udgår)

ekstraordinær gen.11-02-2012

Referat:

Ekstraordinær generalforsamling Ans Sejlklub 11 02 2012

Fremmødt 11 A medlemmer

Dagsorden:

Valg af dirigent: Per Andersen

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Forslag til vedtægtsændringer:

Til 2. behandling: ændring:

§  6            xxxxxxxForslag fra medlemmerne må, for at komme i                                     betragtning, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vedtaget enstemmingt som endeligt vedtaget.

Til 1. behandling punktvis:

§ 5 tilføjes:

Klubben hæfter alene med den til enhver tid værende formue. Klubbens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser.

Formanden repræsenterer klubben udadtil og er i retsforhold berettiget til at optræde på klubbens vegne. Næstformanden overtager formandens funktioner, når han/hun har forfald.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til klubbens konti og midler til kassereren eller andet medlem.

I alle sager, der angår låneoptagelse, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, skal sagen fremlægges og godkendes af generalforsamlingen, og i sådanne tilfælde tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Alle første gangs punkter blev enstemmigt vedtaget.

Punkterne skal på næste generalforsamling

Referent Per Andersen

Derefter var der gule ærter m.v. til de 25 fremmødte.

ekstraordinær gen.08-10-2011

Referat ekstraordinær generalforsamling 8 oktober 2011

Formand Per Andersen bød velkommen.

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

Dagsorden:

Forslag til vedtægtsændring: Til anden behandling:

Ved a medlemmers fravær kan ægtefælle/samlever stemme ifølge fuldmagt.

Forslaget blev vedtaget.

Referent: Per Andersen

ekstraordinær gen.12-06-2011

Referat ekstraordinær generalforsamling

Ans Sejlklub 12 juni 2011

Formanden Per Andersen bød velkommen.


Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.


Dagsorden: Vedtægtsændringsforslag:

§3: følgende vedr broer udgår af vedtægterne:

Når et medlem fraflytter en bro, tilfalder broen klubben, som så overtager vedligeholdelsen af broen. Første gang et medlem tilflytter en bro, betaler det enkelte medlem selv for sin halvdel af broen. Intern handel med broer er forbudt.

Enstemmig vedtaget som anden gang og derfor endelig vedtaget.

§9: Hele paragraffen ændres til:

A-medlemmer, som meldes ud af klubben eller overgår til andet medlemsskab af klubben f.eks B-C-D-E, kan genindtræde som A-medlem igen i klubben, mod nyt indskud og efter eventuel venteliste til pladser i havnen. Børn kan overtage forældres plads, mod at betale normalt indskud, uden at skulle optages på venteliste. Ægtefæller og samlevere kan overtage hinandens både-plads i havnen uden nyt indskud eller venteliste, forudsat der tidligere er betalt indskud.

Enstemmig vedtaget som anden gang og derfor endelig vedtaget.

Nyt forslag:

Ved A-medlemmers fravær kan ægtefælle/samlever stemme ifølge fuldmagt.

Enstemmig vedtaget som første gangs behandlet. Skal på igen.

Referent: Per Andersen

ekstraordinær gen.7-5-2011

Referat ekstraordinær generalforsamling ASK 07 05 2011

Formanden Per Andersen bød velkommen.

Ordstyrer Heinz Jacobsen tog over.

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dagsorden:

Vedtægtsændringsforslag til 1. behandling:

§3 Følgende vedr broer udgår af vedtægterne:

Når et medlem fraflytter en bro, tilfalder broen klubben, som så overtager vedligeholdelsen af broen. Første gang et medlem tilflytter en bro, betaler det enkelte medlem selv for sin halvdel af broen. Intern handel med broer er forbudt.

VEDTAGET

§ 9 Hele paragraffen ændres til:

A-medlemmer, som meldes ud af klubben eller overgår til andet medlemsskab af klubben, f.eks B-C-D-E, kan genindtræde som A-medlemmer igen i klubben, mod nyt indskud og efter eventuel venteliste til pladser i havnen.

Børn kan overtage forældres plads, mod at betale normalt indskud, uden at skulle optages på venteliste.

Ægtefæller og samlevere kan overtage hinandens både-plads i havnen uden nyt indskud eller venteliste, forudsat der tidligere er betalt indskud.

VEDTAGET       

ekstraordinær gen.12-02-2011

Referat ekstraordinær generalforsamling

Ans Sejlklub 12 02 2011

Formanden Per Andersen bød velkommen.

Det blev konstasteret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Dagsorden:

Anden og endelig vedtagelse af vedtægtsændringsforslag:

§5 ændres til: Som revisorer skal være klubbens A-medlemmer

Vedtaget

§5 ændres til: Bestyrelsen består af 5 A medlemmer

Vedtaget

§9 ændres til:  Ægtefæller og samlevere kan overtage hinandens bådeplads i havnen uden nyt indskud eller venteliste.

Vedtaget

§ 14 ændres til: klubbens medlemmer har selv pligt til at holde deres både ansvarsforsikrede.

Vedtaget

§ 4 ændres til: Der kan oprettes udvalg blandt klubbens medlemmer til udførelse af arbejdsopgaver, enkeltstående eller opgaver der kommer igen.

Vedtaget